Autopůjčovna Rostcar, Tel./Fax: +420 281 921 855, GSM: +420 602 342 217, rostcar@rostcar.cz
 
 

AUTOPŮJČOVNA

Úvod/ Autopark/ Ceník/ Podmínky/ Smlouva/ Kontakty/

Smlouva o nájmu dopravního prostředku
uzavřená dle § 630 a násl.zák.č.513/91 Sb.obchodní zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1) Nájemce: ...........................................................

2) Pronajímatel: ......................................................

II. Předmět a čas pronájmu

1) Předmětem nájmu je motorové vozidlo ........................... , SPZ .....................................

2) Nájem se sjednává ode dne ........................... na dobu určitou a to do ...........................

3) Počáteční stav tachometru ........................... Konečný stav tachometru ..........................

4) Počáteční stav nádrže ........................... Konečný stav nádrže ........................................

5) Předpokládaný počet najetých km ...........................

6) Cíl a trasa cesty ..............................................................................................................

III. Cena nájmu, platby

 1. Cena nájmu je stanovena dohodou na pevnou částku bez omezení najetých km, vyjma měsíčního limitu, který činí 4.000 km. Při překročení tohoto limitu bude účtována částka 2,50 Kč vč. DPH za každý najetý km přes stanovený limit. Ve sjednané ceně je zahrnuto: zákonné pojistné + havarijní pojištění na území ČR a ve státech EU, dálniční poplatek v ČR a běžné opravy. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty PHM.
 2. V případě nehody z vlastní viny zaplatí řidič (nájemce) spoluúčast 5%, minimálně však 10.000,- Kč. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu. V případě odcizení bude nájemci účtována spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla.
 3. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
 4. Platba bude prováděna hotově na základě daňového dokladu vystaveného pronajimatelem.
 5. Složená záloha ........................... Kč. Vrácená záloha ........................... Kč.
 6. V případě pronajímateli neohlášeného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc se ruší veškeré objednané doplňkové služby a budou převedeny případné servisní náklady na účet nájemce.
 7. Veškeré dopravní přestupky způsobené v průběhu nájmu vozidla je nájemce povinen uhradit na vlastní náklady.

IV.Ostatní ujednání

 1. Nájemce se zavazuje, že vozidlo nepřenechá do užívání jiné právnické nebo fyzické osobě.
 2. Nájemce se zavazuje pečovat o pronajaté vozidlo tak, aby na tomto nevznikla škoda převyšující rámec běžného opotřebení. Potřeby oprav nahlásí neprodleně pronajímateli.
 3. Po ukončení nájmu vrátí nájemce vozidlo neprodleně pronajimateli.
 4. Pronajimatel se zavazuje udržovat vozidlo ve stavu umožňujícím řádné užívání.
 5. Závazky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními § 630 a následujících zák. č. 513/91 Sb. obchodní zákoník v platném znění.
 6. Obsah smlouvy lze měnit pouze smluvními dodatky vydanými ve stejném počtu jako základní smlouva.
 7. Cesta do zahraničí může být uskutečněna pouze po vzájemné písemné dohodě pronajímatele s nájemcem při uzavírání smlouvy o nájmu dopravního prostředku.
 8. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo převzato v okamžiku výpůjčky.
 9. Vozidla jsou pojištěna ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobeným jejich provozem (tzv.pojištění proti škodám způsobeným třetí straně) a to jak na území ČR, tak i ve státech EU.
 10. Havarijní pojištění vozu platí ve všech zemích EU, při jízdách mimo území EU je nájemce povinen navíc uzavřít na odpovídající dobu a za zvláštní příplatek havarijní pojištění vozidla do zahraničí.
 11. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu poslední smluvní stranou obdrží po jednom stejnopisu nájemce a pronajimatel. Zástupci smluvních stran na důkaz toho, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé a vážné vůli tuto smlouvu podepisují.

 

V Praze dne ...........................

 

___________________________                                                          ___________________________
nájemce                                                                                                   pronajímatel

  Autopůjčovna Rostcar, Tel./Fax: +420 281 921 855, GSM: +420 602 342 217, rostcar@rostcar.cz  
 
  Otevírací doba: PO-PÁ: 8:00 - 18:00, v ostatním čase po telefonické domluvě.
© 2007 Code & Design by H@n