Autopůjčovna Rostcar, Tel./Fax: +420 281 921 855, GSM: +420 602 342 217, rostcar@rostcar.cz
 
 

AUTOPŮJČOVNA

Úvod/ Autopark/ Ceník/ Podmínky/ Smlouva/ Kontakty/

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

1. REZERVACE

Přistavení typu a výbavy vozidla včetně doplňkových služeb bude provedeno na základě potvrzené rezervace pronajímatelem. V případě, že nelze dodat nájemci požadovaný typ, vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli srovnatelné vozidlo.

2. POTŘEBNÉ DOKLADY

Platný identifikační doklad (OP, pas) a řidičský průkaz příslušné skupiny platné v ČR. U právnických osob při prvním pronájmu je nutné předložit platný výpis z obchodního rejstříku.

3. MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU

Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu, s výjimkou speciálních tarifů uvedených v ceníku služeb. Je-li denní půjčovní doba překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den. Dobu pronájmu lze prodloužit, pokud si o to nájemce písemně, telefonicky nebo osobně požádá před uplynutím doby pronájmu. Telefonické oznámení musí být ještě potvrzeno následným e-mailovým potvrzením, a to do 12 hodin od takového telefonického oznámení. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy výše uvedeným způsobem, je nájemce v takovém případě povinen platit nájemné v základní sazbě. V případě poškození pronajatého vozidla bez zavinění nájemce se neúčtuje nájemné po dobu opravy.

4. MINIMÁLNÍ VĚK

Vozidlo může být půjčeno jen osobě starší 18 let, která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny.

5. KAUCE

Finanční částka sloužící k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti nebo platební kartou před zahájením pronájmu. Výše kauce se řídí platným ceníkem autopůjčovny. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem ( např. doplatek ceny nájmu)a na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.

6. PRONÁJEM ZAHRNUJE

Náklady na servis, spotřebu provozních kapalin (kromě PHM), údržbu a zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a havarijní pojištění.

7. PLATBA

Možnost platby v hotovosti nebo kreditními kartami: VISA, AMEX, EuroCard / MasterCard, American Express. U právnických osob možnost fakturace.

8. DALŠÍ ŘIDIČ

Vůz je vždy pronajat jednomu řidiči. Po domluvě je v naší autopůjčovně další řidič bez příplatku.

9. POVINNOSTI NÁJEMCE

Nájemce je povinen při provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny platné předpisy , zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

10. NÁHRADA ŠKODY

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky.
Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 5% min. však 10.000,- Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu vozidla. Ve všech případech může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy.
Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kreditní karty nájemce,nebo z kauce.
Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele.
Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

11. MÍSTO PŘISTAVENÍ VOZU

Přistavení objednaného a potvrzeného vozidla je po PRAZE ZDARMA,vyjma přistavení vozidla na letiště Praha-Ruzyně.

12. MÍSTO ODSTAVENÍ VOZU

Odevzdání vozidla zdarma v pobočce, kde bylo vozidlo zapůjčeno. Po předchozí dohodě s pronajímatelem lze odevzdat vozidlo v jiné lokalitě, než je provozovna autopůjčovny, a pak se účtuje poplatek s kilometrovou tarifikací 10 Kč/km od místa provozovny, kde bylo vozidlo zapůjčeno. V případě zjištění závady či poškození na vozidle při převzetí mimo pobočku souhlasí nájemce s ohodnocením těchto poškození naším odpovědným pracovníkem.
Nájemce bere na vědomí, že pro případ neplacení nájemného, při nevrácení vozidla ve sjednaném termínu, nebo při porušení smluvních podmínek, je pronajímatel oprávněn pronajaté vozidlo okamžitě odebrat či použít pro vyhledání a odebrání vozidla agentury oprávněné k těmto činnostem s tím, že náklady jdou k tíži nájemce. Nájemce dále bere na vědomí, že při nevrácení vozidla bude celá záležitost předána k posouzení kompetentním orgánům činným v trestním řízení. Smluvní pokuta v takových případech činí 1.500,-Kč za každý den prodlení.

13. POHONNÉ HMOTY

Sazby nezahrnují pohonné hmoty. Vozidla se předávají s plnou nádrží a s plnou nádrží se rovněž odevzdávají. Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje cena dle platného ceníku služeb.

14. ČISTOTA VOZIDLA

Zapůjčené vozidlo musí být vráceno kompletně čisté, přičemž za čisté je považováno, když exteriér vozu (okna, karoserie včetně poklic, aludisků) a současně interiér ( palubní deska, sedadla, prostor pro nohy, odkládací prostor) nenese známky viditelného znečištění či poškození. V tomto případě má pronajímatel právo účtovat poplatek za umytí vozu ve výši 350,- Kč. Ve vozidle je přísný zákaz kouření, v případě pronajímatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

15. ASISTENČNÍ SLUŽBY

V případě havárie nebo závady nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady společnosti.

16. SMLUVNÍ POKUTY

Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, pokud pronajaté vozidlo bylo řízeno jiným než oprávněným řidičem, nebo opustilo území České republiky bez předchozího souhlasu pronajímatele.

17. POJIŠTĚNÍ

Ceny zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v zemích EU s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 5% min. však 10 000,- Kč), pojištění čelního skla. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.

18. PŘÍSLUŠENSTVÍ VOZIDLA

Pronajímatel poskytne na vyžádání BEZ POPLATKU další příslušenství k vozidlu: sněhové řetězy, dětské autosedačky.

19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Je-li ve smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách pronájmu použito pojmu nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele vozidlo poskytl, ale odpovědnost za příp.škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce.
Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením ( bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců automobilů.
Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu motorového vozidla a těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  Autopůjčovna Rostcar, Tel./Fax: +420 281 921 855, GSM: +420 602 342 217, rostcar@rostcar.cz  
 
  Otevírací doba: PO-PÁ: 8:00 - 18:00, v ostatním čase po telefonické domluvě.
© 2007 Code & Design by H@n